ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 233 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 374 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 209 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 211 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 215 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 214 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 210 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 213 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 219 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 225 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 205 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 221 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 203 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 214 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 204 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 206 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1