ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
 
นักบริหารงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 283 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 270 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 433 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 259 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักบริหารงานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 259 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 267 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 269 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 266 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 277 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 262 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 270 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 277 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 257 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 272 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 253 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 262 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 248 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 253 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1