ข่าว : การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียด  : กำหนดการ
     
- การลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด
     
ณ อบต.ทุ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559
     
- การลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด
     
ให้ไปยื่นเอกสารลงทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559ผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศเมื่อ :