ข่าว : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
     
1.บัตรประจำตัวประชาชน
     
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ประกาศเมื่อ :