ข่าว : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณื ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณื ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
     
1. บัตรประชาชน
     
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้แจ้งข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศเมื่อ :