ข่าว : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

รายละเอียด  : รายละเอียด : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
     
1. บัตรประชาชน
     
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
     
ผู้แจ้งข่าว : านพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศเมื่อ :