ข่าว : ข่าว : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)

รายละเอียด  : : ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
     

     
1. บัตรประชาชน
     

     
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     

     
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม ประกาศเมื่อ :